LỊCH TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN TẠI MỘT SỐ KHU VỰC THUỘC CAM RANH, CAM LÂM, DIÊN KHÁNH, NINH HÒA VÀ VẠN NINH TỪ NGÀY 21/11 ĐẾN 27/11/2018

Ảnh minh họa
Thời gian tạm ngừng cấp điện
(theo kế hoạch)
Trạm tạm ngừng cấp điện Các khu vực tạm ngừng cấp điện Lí do tạm ngừng cấp điện
ĐL Diên Khánh – Khánh Vĩnh
21/11/2018
05:00 – 06:00
T.219 , T.188 , T.186 , T.187 , T.221 , T.223 , T.218 , T.417 , T.21 , T.198 , T.105 , T.107 , T.108 , T.110 , T.113 , T.114 , T.115 , T.116 , T.119 , T.20 , T.22 , T.220 , T.222 , T.279 , T.370 , T.416 , T.508 , T.60 , T.92 , T.109 , T.110B Diên Thạnh, Diên Hòa, Diên Lạc Tháo lèo 471-E32/55
Công ty Hà Châu kết hợp thời gian cắt điện tuyến 471-E32 để đấu nối nhánh rẽ TBA mới tại cột 471-E32/34
21/11/2018
12:30 – 13:00
T.219 , T.188 , T.186 , T.187 , T.221 , T.223 , T.218 , T.417 , T.21 , T.198 , T.105 , T.107 , T.108 , T.110 , T.113 , T.114 , T.115 , T.116 , T.119 , T.20 , T.22 , T.220 , T.222 , T.279 , T.370 , T.416 , T.508 , T.60 , T.92 , T.109 , T.110B Diên Thạnh, Diên Lạc, Diên Hòa Đấu lèo 471-E32/55
21/11/2018
06:00 – 12:30
T.511 , T.388 , T.247 ) , T.451 , T.403 , T.95 , T.95C , T.25B , T.60B , T.94B , T.424 , T.227 , T.428 , T.167 , T.54 , T.439 , T.94 , T.402 , T.235 , T.236 , T.245 , T.436 , T.226 , T.463 , T.233 , T.117 , T.118 , T.166 , T.168 , T.169 , T.224 , T.225 , T.228 , T.229 , T.230 , T.231 , T.232 , T.234 , T.25 ) , T.26 , T.26C , T.27 , T.28 , T.365 , T.377 , T.409 , T.418 , T.503 , T.504 , T.505 , T.528 , T.54B , T.57 , T.62 , T.82 , T.82 T2 , T.82 T3 , T.93 ) , T.94C , T.29 Diên Lạc, Diên Phước, Diên Lộc XNXLCN: Lắp, dựng 10 vị trí cột dưới tuyến 471-E32 trong khoảng 56 đến 91 bằng thủ công.
Cty TNHH XL điện nước Thái Hưng: Đấu nối nhánh rẽ cáp ngầm TBA XDM 2x1500kVA Nhà máy giấy Rạng Đông tại cột 471-E32/108
Đội DK: Kết hợp xử lý khoảng cách pha- đất 471-E32 khoảng cột 64-10 đến 64-12.
.
22/11/2018
07:00 – 15:00
T.437 , T.407 , T.483 , T.455 , T.35B , T.387 , T.512 , T.127 , T.496 , T.191 , T.39 , T.165 , T.469 /473-F6B , T.468 , T.460 , T.120 , T.123 , T.124 , T.125 , T.125B , T.126 , T.126B , T.128 , T.129 , T.130 , T.160 , T.161 , T.162 ) , T.163 , T.164 , T.170 , T.192 , T.193 , T.194 , T.195 , T.196 , T.197 , T.273 , T.294 , T.34 , T.35 , T.36 , T.37 , T.379 , T.38 , T.38 may 2 , T.380 , T.381 , T.382 , T.383 , T.399 , T.406 , T.408 , T.413 , T.431 , T.467 , T.474 , T.492 , T.495 , T.501 , T.56 , T.59 , T.77 Diên Lâm, Diên Đồng, Diên Xuân “Đội DK : Thay DCL tại cột 473-F6B/38,Thay DCL+LBS tại cột 473-F6B/79, Thay DCL tại cột 473-F6B/140, Thay trụ 473-F6B/126, Thay CSV trạm T.160
+ Đội Khánh Vĩnh : Dựng trụ, sang dây, thu hồi trụ tại các vị trí 473-F6B/158; 473-F6B/236, ; 473-F6B/204-53 và ; 473-F6B/204-54
23/11/2018
05:30 – 10:00
T.480 , T.239 , T.68 , T.263 , T.01 , T.206 , T.423 , T.02 , T.02B , T.278 , T.278B , T.361 , T.363 , T.68B , T.69 , T.74 , T.518 , T.519 , T.520 TTDK, Diên An Đội DK: “Lắp thiết bị đóng cắt tụ bù tại VT58 và Thay LBS tại VT54-2
XNXLCN đấu nối cáp ngầm từ cột 477-E32/54-1 đến cột 477-E32/55
Cty Ngọc Khang: Đấu nối nhánh rẽ cáp ngầm Bênh jvieenj Nhiệt Đới tại cột 477-E32/54-4
24/11/2018
06:00 – 16:00
T.04 , T.10 , T.116 , T.09 , T.88 , T.03 xã Sông Cầu- Khánh Vĩnh Thay dây tuyến 471-F6C từ cột 23-2 đến 23-11A
26/11/2018
05:30 – 06:30
T.484 , T.477 , T.478 , T.516 , T.517 , T.510 , T.509 , T.31 , T.513 , T.66 , T.200 , T.464 , T.452 , T.199 , T.203 ) , T.250 , T.33 , T.394 , T.395 ) , T.404 , T.405 , T.412 , T.415 ) , T.450 , T.459 , T.488 , T.498 , T.533 , T.63 , T.64 , T.65 , T.71 , T.71B Diên Thọ, Diên Tân Tháo lèo 471-F6B tại cột 9 và 48
26/11/2018
15:00 – 16:00
T.484 , T.477 , T.478 , T.516 , T.517 , T.510 , T.509 , T.31 , T.513 , T.66 , T.200 , T.464 , T.452 , T.199 , T.203 ) , T.250 , T.33 , T.394 , T.395 ) , T.404 , T.405 , T.412 , T.415 ) , T.450 , T.459 , T.488 , T.498 , T.533 , T.63 , T.64 , T.65 , T.71 , T.71B Diên Tân, Diên Thọ Đấu lèo 471-F6B tại cột 9 và 48
26/11/2018
06:30 – 15:00
T.372 , T.100 , T.251 , T.257 , T.534 , T.531 , T.201 , T.202 , T.348 , T.430 , T.489 , T.99 Diên Thọ XNXLCN: Lắp dựng 6 vị trí cột BTLT 14m dưới tuyến 471-F6B  và thay dây trung áp từ cột 14 đến 35
Đội DK: Thay dây trung áp tuyến 471-F6B từ cột 24-9 đến 24-15
ĐL Cam Lâm
21/11/2018
07:00 – 09:00
T.J076 , T.J092 , T.J093B , T.J617 , T.J091 , T.J093 , T.J141 , T.J572 , T.K523 , T.K660 Lập định-Cam Hòa Thay FCO, CSV các TBA T.J091, T.J093, T.J092,
T.J076;  TNĐK các TBA
T.J076, T.J091, J141 và chuyển chẳng néo tại trạm T.J091
23/11/2018
07:00 – 09:30
T.K079B , T.L085 , T.L086 , T.K080 , T.K081 , T.K142 , T.K154 , T.K613 , T.K169 , T.K083 , T.K662 , T.L087 , T.L088 , T.K082 , T.K084 , T.K592 , T.K155 Cam Tân, Sơn Tân – Thay FCO, LA các trạm biến áp T.K082,
T.K083, T.K084, K080, T.K142, T.K081,
T.L085, T.L086, T.L087; T.L088.
– Thay FCO 475-E30/65-3-25
ĐL Ninh Hòa
21/11/2018
08:00 – 11:00
T.4227B , T.4308 , T.4210 , T.4244 , T.4245 , T.4343 , T.4246 , T.4247 , T.4261 , T.4279 , FCO T4345 , T.4239 , T.4278 , T.4221 , T.4242 , T.4243 , T.4210B Xuân Hòa – Ninh Phụng; Bình Thành, Phước Lý, Phong Ấp – Ninh Bình “Dựng cột, san dây cột 472-E24/31; thay xà VT 472-E24/33
Dựng cột giữa VT 13 – VT 14 xử lý pha đất
Thay CSV trạm T4243, T4245, T4246, T4247, T4261, T4210, T4239, T4279, T4278”
22/11/2018
07:00 – 12:00
T.4619 , T.4620 Ninh Xuân Thay xà từ VT32-1 ÷ VT32-9-3
23/11/2018
07:00 – 11:00
T.4648 , T.4649 , T.4650 , T.4739 , T.4651 , T.4728 , T.4652 , T.DH53C182 , T.4653 , T.4654 , T.4655 , T4765 , T.4657 , T.4659 , T.4660 , T.DH53C175 , T.4679 , T.4680 , T.4681 , T.4678 , T.4642 , T.4643 , T.4644 , T.4682 , T.4645 , T.4646 , T.4647 , T.4745 , T.4656 , T.4658 , DH53C174 476-E24/95-152 , DH53C176 476-E24/95-110A Ninh Xuân , Ninh Thượng, Ninh Trung “Thay sứ NR; xử lý khoảng cách DCS với ĐD tại
VT95-78; Thay xà mục hỏng; thay CSV TBA
T.4642 ÷ T.4660 và T.4678 ÷ T.4682.”
25/11/2018
07:00 – 16:30
T4940 , T4949 , T.8906 , T.8912 , T.8915 , T.8919 , T.8929 , T.DC53I044 , T.4951 , T.DH53P052 , T.DH53P054 , T.4941 , T.4937 , T.DH53PO44 , T.4942 , T.4945 , T.DD53P053 , T.4944 , T.8921 , T.8914 , T.8910 , T.8922 , T.8918 , T.DH53P049 , T.8923 , T.4946 , T8933 , T.DD53P050 , T.DD53P051 , T8917 , T.8907 , T.DH53P046 , T.4947 , T.4943 , T.DH51I042 , DH53P047 479-ENT/24 -3 , T4952 , T8909 , T8913 , T8916 , T8928 , DC53P048 , T8901 , T8902 , T8905 , T.DH53P056 , DH53P045 , T4950 , T4948 , T.DH53P055 , T.8903 , T.8904 , T.DC52I043 Ninh Phước, Ninh Vân “- Thay dây dẫn từ cột 01 đến 24 kết hợp di dời ĐZ từ cột 06 đến 18 phục vụ mở rộng đường khu công nghiệp Ninh Thủy.
– Dựng cột, lắp xà, đấu nối NR cấp điện TBA DD53P053”
26/11/2018
08:00 – 10:00
T8066 , FCO TDC53G093 , T8055 , T8069 , T8054 , T8071 , T8056 , DC52G093 , T8051 , T8048 , T8070 , T8012 , T8002 , T8013 , DC53G089 Ninh An , Ninh Thọ “- Xử lý độ võng từ VT124-2 ÷ VT124-38; dựng trụ
dưới ĐD.
– Thay FCO tại VT 124-16B-1, VT 124-37-1, VT 124-54.
– Thay CSV trạm T8002, T8055, T8070.”
27/11/2018
08:00 – 13:00
T8068 , T8058 , DC52G090 , T8050 , T.8091 , T8065 , T.DH53M094 , T.8093 , T.DH53M095 , T.8096 , T8009 , T8049 , T.8092 Ninh An , Ninh Thọ “- Thay xà từ VT122-2 ÷ VT122-37; xử lý trụ nghiêng
tại VT122-17, VT122-22.
– Thay FCO tại VT 122-12-1, VT 122-24-1, VT 122-30.
– Thay CSV trạm T8058.”
22/11/2018
06:00 – 16:00
T25 , T28A , T28B Phường Cam Linh: dọc đường 3/4 từ chùa Từ Vân đến nhà thờ giáo xứ Ba Ngòi và lân cận, Phường Cam Thuận và Cam Linh: đường 22/8, đường 3/4 và lân cận, Phường Cam Thuận và Cam Linh: đường 22/8 và lân cận Cô lập lưới hạ áp các TBA T.28A, T.28B và T.25 để sang lưới hạ áp và thu hồi cột cũ
ĐL Cam Ranh – Khánh Sơn
22/11/2018
06:30 – 10:00
T.11D , T.11C , T.412 , T.423 , T.07C , T.115 , T.08A , T336 , T.08C , T.03D , T.07A , T08B , T09A , T.09C , T.11A , T.11B , T.204 , T205 , T220 , T232 , T232B , T.409 – Phường Cam Lộc;
– Phường Cam Lợi;
– Phường Ba Ngòi;
– Các TBA chuyên dùng của KH:
+ T.336 – Cty Cafico;
+ Điện máy Xanh;
+ T.232 – CSSX Đỗ Như Sơn;
+ T.115 – Xí nghiệp gỗ Cam Ranh;
+ T.423 – Cơ sở Nguyễn Ngọc Hội;
+ T.412 – Cty CP Suối Khoáng CR;
+ T.220 – Mỏ đá Dốc Sạn.
Cô lập XT 472-ENCR đến VT471-F9/24 để chụp sillicon sứ đứng và kết hợp đảo lèo cột 472-ENCR/12, lắp đặt thiết bị đóng cắt tụ bù tự động VT471-F9/54, thay FCO không đảm bảo vận hành, đấu nối lưới hạ áp T.07A, T.08A, T.11A, T.11B, T.11C.
23/11/2018
05:30 – 08:30
T.04B-CTN , T.04CTN , T03CTN , T143 , T.144C , T.08CTN , T.145B , T01CTN , T02CTN , T05CN , T05CTN , T.06CTN , T.07CTN , T142 , T.144A , T144B , T145 , T03CN , T04CN , T.05B-CTN , T06B CN , T06CN , T09CTN , T10CTN , T211 – Xã Cam Thành Nam;
– Các TDP thuộc phường Cam Nghĩa: Nghĩa An, Nghĩa Lộc, Nghĩa Quý và Nghĩa Phú;
– Các TBA chuyên dùng của KH:
+ T.211 – Trường Ngô Gia Tự;
+ T.143 – Đơn vị D274-CTN;
+ T.145 – Đơn vị D83-CTN;
+ T.145B – Cty Đại An.
Cô lập XT 471-E28 đến VT60 để thay CSV các TBA và thi công lưới điện hạ áp các TBA
23/11/2018
06:30 – 16:00
T.28E Phường Cam Thuận và Cam Linh: đường 22/8 và lân cận Cô lập lưới hạ áp TBA T.28E để sang lưới hạ áp và thu hồi cột cũ
24/11/2018
07:30 – 09:30
AA.01 , AA.02 , T.07 , AA.03 , T.06 , T.05 , T.02A, FC.01 , T.15 , EB.01A , T.02A , T.07A , T.07A, CA.01 , CA.03 , T.103 , CA.02 , T.05A , T.05B , T.04 , GD.02 , EA.01 , EA.02 , EA.03 , EA.04 , T.102 , T.01A , EB.02 , EB.03 , EB.01 , EC.02 , EC.01 , T.02 , T.107 , T.110 , FB.03 , FB.01 , T.11 , BA.01 , T.12A , FB.02 , T.01B , FA.01 , FA.04 , FA.02 , T.109 , FA.03 , FD.02 , FD.01 , T.08A , GA.02 , GA.01 , GA.03 , GB.02 , GB.01 , T.08 , GC.01 , T.08D , T.08C , T.08B , GD.03 , GD.01 , T.101 , T.105 , T.01 , N.01 , N.02 , N.03 , T.108 , N.04 , T.09 , T.104 , T.09A , T.10 , T.12 , T.14 , T.13 , EA.05 , AD.04 , T.01C , T.109 Huyện Khánh Sơn Thay Recloser tại VT 477-E28/182 kết hợp thay dây trung áp nhánh rẽ 477-E28/244-1
26/11/2018
07:30 – 16:00
T06CTT Xã Cam Thịnh Tây: khu vực thôn Sông Cạn Trung Cô lập lưới hạ áp TBA T.06CTT để thay dây dẫn hạ áp

Nguồn: https://pckhanhhoa.cpc.vn/Chitiettin/tabid/65/id/2449/Lich-tam-ngung-cap-dien-tai-mot-so-khu-vuc-thuoc-Cam-Ranh,-Cam-Lam,-Dien-Khanh,-Ninh-Hoa-va-Van-Ninh-tu-ngay-21/11/2018-den-ngay-27/11/2018/Default.aspx

Loading...